Kategoria: Odpowiedzialność

Odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych

Naruszenie ochrony danych osobowych

Naruszenie ochrony danych osobowych

Katalog podstawowych naruszeń możemy znaleźć w formularzu zgłoszenia incydentu bezpieczeństwa do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w pkt. 4. Charakter naruszenia:1. Naruszenie poufności danych– Nieuprawnione lub przypadkowe ujawnienie bądź udostępnienie danych2. Naruszenie integralności danych– Wprowadzenie nieuprawnionych zmian podczas odczytu, zapisu, transmisji lub przechowywania3. Naruszenie dostępności danych– Brak możliwości wykorzystania danych na żądanie, w założonym…

Read More Read More

Odpowiedzialność karna

Odpowiedzialność karna

Zgodnie z art. 304 Kodeksu Postępowania Karnego każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuraturę lub Policję – obowiązek fakultatywny. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swoją działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję…

Read More Read More

Odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność cywilna

Za naruszenie ochrony danych osobowych, osobie których dane dotyczą przysługuje prawo do :– żądania zaniechania naruszeń;– odszkodowania za poniesione szkody;– zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Przepisy prawa regulujące odpowiedzialność cywilną za naruszenie danych osobowych znajdziemy w artykułach 79 i 82 RODO: Artykuł 79 – Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko administratorowi lub podmiotowi…

Read More Read More

Odpowiedzialność administracyjna

Odpowiedzialność administracyjna

Organem właściwym do rozpatrywania skarg oraz analizę naruszeń w zakresie ochrony danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (UODO). Kary w związku ze stwierdzeniem naruszenia, nakładane są w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania. Postępowanie może być wynikiem prowadzonej kontroli lub skargi złożonej przez osobę, której dane dotyczą. UODO posiada możliwość zastosowania środków…

Read More Read More

stat4u