Incydent bezpieczeństwa

Naruszenie ochrony danych osobowych

22 sierpnia, 2022 Marek 0

Katalog podstawowych naruszeń możemy znaleźć w formularzu zgłoszenia incydentu bezpieczeństwa do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w pkt. 4. Charakter naruszenia:1. Naruszenie poufności danych– […]

Odpowiedzialność karna

21 sierpnia, 2022 Marek 0

Zgodnie z art. 304 Kodeksu Postępowania Karnego każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuraturę lub Policję […]

Odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność cywilna

21 sierpnia, 2022 Marek 0

Za naruszenie ochrony danych osobowych, osobie których dane dotyczą przysługuje prawo do :– żądania zaniechania naruszeń;– odszkodowania za poniesione szkody;– zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Przepisy […]

Odpowiedzialność administracyjna

Odpowiedzialność administracyjna

21 sierpnia, 2022 Marek 0

Organem właściwym do rozpatrywania skarg oraz analizę naruszeń w zakresie ochrony danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (UODO). Kary w związku ze […]

Procedura korzystania z internetu

Procedura korzystania z internetu

21 sierpnia, 2022 Marek 0

W jednostkach które podlegają pod moją opiekę w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz danych osobowych, funkcjonują następujące zapisy: Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Internetu w […]

Procedura zgłaszania naruszeń

Procedura zgłaszania naruszeń

21 sierpnia, 2022 Marek 0

Zgodnie z art. 34 pkt 1 RODO „Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokieryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki […]

Procedura niszczenia danych

21 sierpnia, 2022 Marek 0

W jednostkach które podlegają pod moją opiekę w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz danych osobowych, funkcjonują następujące zapisy: Procedura niszczenia danych na nośnikach elektronicznych i papierowych. […]

Zasada Czystego ekranu

Zasada „czystego” ekranu

21 sierpnia, 2022 Marek 0

Zasada „czystego” ekranu jest zasadą funkcjonującą od bardzo dawna w przestrzeni styku sektora IT i bezpieczeństwa informacji. Polega na uniemożliwieniu osobom nieupoważnionym wglądu w zawartość […]

Zasada czystego biurka

Zasada „czystego” biurka

21 sierpnia, 2022 Marek 0

Zasada „czystego” biurka to zachowanie higieny organizacyjnej w zakresie przetwarzania informacji. Każdy kto pracuje na danych, które mogą mieć istotne znaczenie dla funkcjonowania organizacji, musi […]