Odpowiedzialność administracyjna

Odpowiedzialność administracyjna

Organem właściwym do rozpatrywania skarg oraz analizę naruszeń w zakresie ochrony danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (UODO).

Kary w związku ze stwierdzeniem naruszenia, nakładane są w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania. Postępowanie może być wynikiem prowadzonej kontroli lub skargi złożonej przez osobę, której dane dotyczą. UODO posiada możliwość zastosowania środków naprawczych o charakterze niepieniężnym. W sytuacji gdy kara pieniężna stanowiłaby dla ADO nieproporcjonalne obciążenie, UODO może poprzestać na upomnieniu.

Kary pieniężne UODO nakłada w drodze decyzji administracyjnej w zależności od okoliczności każdego indywidualnego przypadku. Mogą zostać nałożone obok lub zamiast środków naprawczych.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych przewiduje następujące kary pieniężne dla dla sektora finansów publicznych:

  • jednostki sektora finansów publicznych art. 9 pkt 1-12 i 14 Ustawy o finansach publicznych – w wysokości 100 000 zł (np. szkoły, uczelnie, szpitale, ZUS, gminy, powiaty, NFZ, sądy).
  • jednostki sektora finansów publicznych art. 9 pkt 13 Ustawy o finansach publicznych – w wysokości 10 000 zł (np. teatry, opery, filharmonie, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, galerie sztuki…).