Publiczne obwieszczenie danych pojazdów

Interpretacja prawna Departamentu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców:
Zgodnie z art. 17 ust. 1. ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości „Decyzje o rejestracji pojazdu (…) wygasają z dniem 10 czerwca 2024 r.”

Obowiązkiem ustawowym ministra cyfryzacji było przekazanie starostom zestawienia sporządzonego na podstawie danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów nie później niż do dnia 10 marca 2024 r. Na tej podstawie starosta uzyskał informacje, które decyzje będą podlegały wygaśnięciu – z mocy ustawy. Jest to czas na ewentualne korekty, wyjaśnienia.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ww. ustawy zawiadomienie o wygaśnięciu decyzji, o której mowa w ust. 1, może odbywać się przez publiczne obwieszczenie – przepis ten nie przesądza, kiedy ma być dokonane zawiadomienie oraz nie nakazuje, aby zostało ono dokonane w formie publicznego obwieszczenia. To Starosta decyduje, w jakiej formie poinformuje właścicieli pojazdów wskazanych w raporcie o możliwym wygaśnięciu decyzji o rejestracji pojazdu.

Dodatkowo informuję, że Minister właściwy do spraw informatyzacji nie jest organem właściwym do wydawania wiążących interpretacji przepisów prawa.


Departament Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
Projekt CEPiK2.0